شارژ بموقع خاموش كننده دستي آتش‌نشاني موجود در محيط خانه شما مي‌تواند در زمان آتش‌سوزي احتمالي کمک بسزایی به شما بکند