همراه داشتن شماره تلفن‌های امداد خودرو جاده ضروری است