آیین نامه ایمنی انبارها

 

 

شرکت دخانیات

 

الف) مقررات عمومی :

1- باتوجه به نوع موادی که درآن انبار می شودطراحی وساخته شود.

 2- دیوارها وسقف وسرپناه تمام انبارهابدون استثناء باید ازمصالح غیرقابل اشتعال ساخته شود.

 3- درفواصل مناسب ازدیوارهای جانبی زه کشی گرددتاازایجاد رطوبت جلوگیری شود.

 4- انبارها بایددرنقاطی طراحی شوندکه وسیله نقلیه مورد لزوم بتواندبه سهولت به محوطه انبار وارد شود.

 5- طراحی آن طوری باشد که مواد درون آن در معرض عوامل جوی (نورخورشید- باران و.... )قرار نگیرد.

 6- ساختمان انبار بایدازمصالحی ساخته شودکه دربرابرزلزله وحریق مقاوم باشد.

 7- کف تمام انبارها بایدبتون یا آسفالت یا سنگ فرش شود وشیب وآبروی کف محوطه طوری باشد که آب درزیرکالا جمع نشود.

 8- درداخل انبارها باید به نسبت وسعت آن برحسب مورد، دستگاههای هواکش نصب شود تاهوای انبار مرتباٌ تهویه گردد.

 9- دربرابرورود جوندگان وحیوانات حفاظت شود.

 10- ازنورکافی برخوردار باشد وحتی الامکان این روشنایی ازنورطبیعی باشد.

 لازم به ذکراست که درطراحی نورگیرهابایستی طوری باشدکه ازتابش مستقیم نور خورشید به کالاها جلوگیری شود.

 11- محوطه داخل انباربایدازپوشال وخاشاک وخرده چوب وکاغذوسایرموادزائدقابل اشتعال پاک شود.

 12- میزان ومقدارذخیره آب موردلزوم آتش نشانی وهمچنین  سیم کشی برق وتناسب خط سیم های برق یابارالکتریکی لازم درکلیه انبارها زیرنظر متخصصین امرتعین گردد.

 13- محل انبار باید طوری باشدکه دسترس افرادوخودروها درهنگام بارگیری موادوکالاها وهمچنین درمواقع اضطراری سریعاٌ وبه سهولت ممکن باشد.

 14- به منظور پیشگیری ازآتش سوزی محوطه اطراف انبار بایستی عاری ازهرگونه بوته وعلف خشک تا 10متر باشد . 15- انبار باید مجهزبه درب اضطراری باشد.

 ب) مقررات اختصاصی :

 16- دیوارها وستونهای داخل انبار بایستی جهت افزایش میدان دیدتاارتفاع 2 متر ازسطح زمین

  بارنگ های روشن یارنگ های ایمنی (نوارمورب زردوسیاه) رنگ آمیزی شود.

 17- مسیر تردد وسایل چرخ داربایستی توسط خط کشی ممتد به رنگ زرد مشخص شود.

 18- طراحی مسیرهای داخلی انبار ،نحوه چسبیدن قفسه ها وکالاها بایستی طوری باشدکه :

 الف ) دسترسی افراد به درهای خروجی دراسرع وقت وبه سهولت انجام پذیرد.

 ب) امکان برخورد لیفتراک ووسایل نقلیه به قفسه ها وکالا نباشد واین وسایل قدرت مانور داشته باشند .

 ج) حتی الامکان درایجاد مسیرهای طولانی که به بن بست منتهی می شود ، جلوگیری گردد.

 19- جهت استقرار مسئول انبار بایستی اتاقکی شیشه ای درداخل انبار ونزدیک به درب احداث گردد.

 20- هرانبار می بایستی حداقل بایکی ازوسایل ارتباطی وتلفن بی سیم باقسمتهای مختلف خارج انبار درارتباط باشد .

 21- ساختمان انبار باید مجهزبه الکترود برق گیر (صاعقه گیر) استاندارد باشد.

 22-  سیستم برق سانی درانبار بایستی دقیقاٌ منطبق با استانداردهای ایمنی بوده وایجاد هرگونه تغییر دروضعیت شبکه برق داخل انبار منوط به اجازه کتبی مسئولین فنی وایمنی خواهد بود.

 23- استفاده ازوسایل گرمازای برقی درمحوطه انبارممنوع وبرای این کاربایدازسیستم گرمایش بسته (شوفاژ یاکوئل) استفاده نمود.

 24- برای تامین روشنایی مصنوعی انباربایستی حتی الامکان ازلامپهای سقفی (چسبیده به سقف) استفاده شود. ارتفاع این لامپهای آویزان ازسقف باید حداقل یک متر ازبالاترین سطح ردیف کالاهاوموادموجود در قفسه بالاتر باشد.

 25- هرانباربایستی مجهزبه سیستم هواکش مجهزبه حفاظ کرکره ای باشد.

 26- درجه حرارت ورطوبت انباربایدبطور مرتب چک شود.

 27- تابلوهای برق بایستی ازانبار خارج ودرجای ایمن قراربگیرد.

 28- جاهایی که سیستم اطفاء حریق می باشد بایدبه رنگ قرمز معین شود .

 29- کالاهای نامتجانس از یکدیگر تفکیک شوند.

 30- کلیه کالاها بایستی کدبندی ومشخصات کالاروی آن برچسب شده باشد.

 31- انبارهاییکه عرض آنها کمتراز20متراست عرض راهرو داخل انبار نبایداز5/1مترکمترباشد. انبارهاییکه عرض آنها از20متر بیشتر باشد ،عرض راهرو کمتراز2متر نباید باشد. وچنانچه به وسایل مکانیکی یا موتوری حمل ونقل مجهز باشد راهروی متناسب باعبور وسایل مذبور منظور خواهد شد.

 راهروی طولی باید تاانتها انبارخالی ازکالا بوده ورنگ سفید ازدوطرف خط کشی ومشخص شده باشد.

 32- نکات زیر باید درمورد انبار کالا رعایت گردد :

 الف) انبارها بایدباتوجه به امکانات محل مجهزبه وسایل ارتباطی کافی باشند.

 مقامات مربوطه هم باید دربرقراری وسایل ارتباطی انبارها تسریع نمایند وتسهیلات لازم را فرافم آورند.

 ب) وسایل موتوری مخصوص رفت وامد درداخل انبارها بایدهرکدام مجهزبه یک دستگاه کپسول آتش نشانی نوع مناسب باشد.

 ج) کپسولهای آتش نشانی بایددرنقاطی قرارداده شوندکه ازحرارت ونوروبرف وباران مصون باشند.

 د)قرار دادن هر گونه کالا واجناس در مقابل تجهیزات اعلام واطفاء حریق ممنوع است و تجهیزات باید قابل روئیت و دسترسی به آن آسان باشد.

 ه) درهرانبار باید حداقل یک دستگاه جعبه کمکهای اولیه بهداشتی تعبیه وبرای مواقع اضطراری آماده ونگهداری شود.

 و) شماره تلفن های آتش نشانی باخط درشت وخوانا درکنار کلیه تلفن های داخل انبارنصب گردد.

 ی) دراطراف باراندازها به منظورکنترل شبانه باید روشنایی مناسبی پیش بینی شود.

 33- کلیه کارکنان انبارها باید تعلیمات مربوط به حفاظت ایمنی وطرز کارباوسایل اولیه آتش نشانی رافراگیرندوسرپرست آتش نشانی مکلف است ترتیب آموزش کارکنان رابدهد.

 34- بین سقف انبارومرتفعترین نقطه کالای چیده شده فاصله زیرباید موجود باشد:

 الف)اگر ارتفاع کالای چیده شده از50/4 متر بیشتر باشد فاصله تاسقف حداقل 5/1متر خواهد بود.

 ب) اگر ارتفاع کالای چیده شده بین60/2تا50/4متر باشد فاصله تاسقف حداقل 1متر خواهد بود.

 ج) اگر ارتفاع کالای چیده شده کمتر از60/2متر باشد فاصله تاسقف حداقل 40سانتیمترخواهد بود.

 35- درانبارهاییکه عرض آنهاکمتراز35متر باشد حداکثر سطح اشغال شده هرقسمت کالا250مترمربع وفاصله آن باقسمت دیگر1متر خواهدبود.

 وچنانچه عرض انبار از35متربیشترباشدحداکثر سطح اشغال شده موقت کالا 100مترمربع وفاصله آن با قسمت دیگر حداقل 2متر خواهدبود.

 36- آتش زدن چوب وتخته وکاغذهای باطله ونظایرآنهادرداخل انبارها مطلقاٌ ممنوع است.

 37- همه روزه مقارن باتعطیل انبار بایدتمام محوطه انبارها ازنظرایمنی بوسیله مسئول انبار دقیقاٌ بازدید ونتیجه دردفتر مخصوص ثبت شود.

 38- استعمال دخانیات درمحوطه داخل وخارج انبار مطلقاٌ ممنوع وبه تعداد کافی علائم استعمال دخانیات ممنوع است باید نصب شود.

 39- درصورتیکه کف انبار هافاقد شیب وآبرو باشد به منظور انجام امور نظافت  باید کالا حداقل  5سانتیمتر باسطح زمین فاصله داشته باشد.

 40- فاصله بین انبارهای محصور وسقف بادیوارهای مجاور ازهرچهارطرف نباید از6مترکمتر باشدواین فاصله بایدازهرنوع کالاخالی نگهداری شود وبه نحویکه اتومبیل های آتش نشانی بتوانند درانباربه سهولت دور بزنند.

 41- علاوه بررعایت مقررات عمومی انبارها باید مجهزبه لوله کشی آب مناسب بافشارکافی وجعبه اتش نشانی باتجهیزات کامل باشند.

 42- نصب دستگاههای اعلام واطفاء حریق باتوجه به نوع و جنس کالادرانبارهااجباری است.

 43- اخذ مجوزازواحد آتش نشانی وایمنی جهت هرگونه عملیات فنی(جوشکاری وبرشکاری و...) به منظور پیش گیری ازحوادث احتمالی الزامی است.

 44- انبارهای مواد شیمیایی ودارویی ومایعات قابل اشتعال می بایستی دریک طبقه احداث ونسبت هر100مترمربع مجهزبه 2دستگاه کپسول پودروگاز12کیلویی ویک دستگاه کپسول پودروگاز50کیلویی باشدوهمچنین به نسبت حجم انبارها تعداد سطل مخصوص آتش نشانی دربازمحتوی ماسه خشک الک شده درمحل های مناسب گذاشته شود .(محاسبات طبق استاندارد NFPA)

 45- درمورد انبارها موارد ذیل هم باید رعایت شود:

 - تعبیه دریچه هواکش مناسب دربالای هرپارتی کالا که از 30مترمربع تجاوزنخواهد کرد، درسقف انباربه منظور خروج دوددرصورت بروز حریق.

 - نصب شیشه های مات یازنگ زده دردریچه های نورگیر انبار.

 - نصب توری سیمی درجلوی تمام پنجره هامخصوصاٌ آنهایی که به خارج ازانبار باز می شوند.

 

 

 

ارتباط با مدیر عامل

سرپرست سازمان آتش نشانی
«ابراهیم بابایی»

ورود کاربران

مرکز شارژکپسول های آتش نشانی

ایستگاه شماره 3 سازمان آتش نشانی واقع در خیابان شهید مصطفی خمینی کوچه 58

حاضرین در سایت

ما 28 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top