حوزه مدیریت

- اجرای مصوبات شورای سازمان و هیئت مدیره که منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور سازمان و کوشش در جهت پیشبرد اهداف آن با اعمال مدیریت صحیح و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه.

- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سازمان و اصلاح و متمم و تفریغ بودجه سالانه جهت طرح در هیئت مدیره و تسلیم آن به شورای سازمان جهت تصویب.

- انجام هر گونه معامله و انعقاد هر گونه قرار داد در رابطه با موضوع عملیات سازمان طبق مفاد اساسنامه و با رعایت آیین نامه معاملات و سایر مقررات سازمان.

- تهیه و تنظیم هرگونه مقررات و دستورالعملهای لازم برای پیشبرد امور سازمان و تسلیم آن به هیئت مدیره برای تصویب.

- تقسیم کار صحیح بین کارکنان و ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابع و اتخاذ تصمیمات درباره کارکنان سازمان براساس مقررات موضوعه.

- نمایندگی سازمان در برابر ادارات، موسسات دولتی و خصوصی.

- امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهد آور، قبولی، ظهرنویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، وصول مطالبات، پرداخت دیون و انجام هر گونه معامله اعم از خرید و فروش یا اجاره، تغییر و تبدیل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غیرمنقول سازمان، تضمین دیون، اجرای اسناد لازم الاجرا حسب مقررات مربوطه و در قالب مفاد اساسنامه سازمان

- انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می شود و سایر وظایف مربوط به شغل.

معاونت اداری و مالی

- تعیین وظایف و حدود و مسئولیت و اختیارات روسای واحدهای تحت سرپرستی و صدور دستورات لازم به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های آنان

- رسیدگی و صدور دستورات لازم به منظور تامین وسایل و ملزومات مورد نیاز سازمان

- نظارت در تهیه و تنظیم بودجه، متمم بودجه و تفریغ بودجه سازمان

- کلیه امور اداری و مالی سازمان از قبیل نظارت بر حسن جریان کلیه امور و واحدهای تحت سرپرستی، صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها، سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

- انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می شود و سایر وظایف مربوط به شغل

اداره امور اداری

- تهیه شرح وظایف پستهای سازمانی با همکاری واحدهای زیربط،

- انجام فعالیت های لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت

- تهیه گزارشات و پیش نویسهای لازم از قبیل احکام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی، معذوریت، تبدیل وضع استخدامی، امور بازنشستگی یا وظیفه، ارتقاء و انتصاب، اضافه کار و نظایر آن طبق دستور

- مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل و انجام سایر وظایف و امور مربوط

- ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه هیا وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر

- امور راهنمایی مراجعین (پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها به واحدهای مربوطه، تکمیل فرم و تهیه آمار از تعداد مراجعین و گزارش به مافوق، تماس تلفنی با مقامات مختلف قبل از هدایت مراجعین نزد آنان)

- ارزشیابی (تهیه و توزیع فرمهای ارزشیابی کارکنان و پیگیری در جهت تکمیل توسط مسئولین واحدهای مختلف و بررسی و اعلام نتیجه به کارگزینی برای اعمال درصدهای ضریب و فوق العاده های مربوطه)

- انجام امور بیمه (شامل بیمه های خدمات درمانی، تامین اجتماعی، مسئولیت، مکمل و...) و رفاه شامل انواع خدمات رفاهی (بن های نقدی و غیرنقدی مناسبتهای مختلف، ورزشی، تحصیلی، تفریحی، زیارتی و...)

- انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می شود و سایر وظایف مربوط به شغل

اداره امور مالی و درآمد

- تکمیل فرمهای تنظیم بودجه، بررسی اعتبارات درخواستی واحدها، نگهداری حساب اعتبارات و تهیه جداول مقایسه ای بودجه سالهای قبل

- پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیتها، طرح ها و برنامه ها، تهیه نمودار و آمارهای مورد نیاز و تحلیل آنها، بررسی و تهیه پیشنهادات اصلاحیه یا متمم بودجه در صورت لزوم

- ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آن به دفتر روزنامه، معین، اعتبارات و تعهدات و دفتر کل، تهیه و تنظیم لیست حقوق و علامی بانکی، چک و ... وو کنترل آن به منظور رفع اختلاف

- رسیدگی به پیش پرداختها و علل حسابها و اسناد مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی،

- انجام امور مربوط به تهیه تراز عملیات و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضا آنها،

- انجام اقدامات لازم به منظور نصب علائم مخصوص و بر چسبهای شماره دار بر روی هر یک از اموال و تنظیم صورت موجودی مانده اموال مصرف در آخر هر سال و ارائه به امور مالی

- پاسخگویی به مراجعین مربوط به واحدهای نظارت و پیشگیری و تقاضاهای بازدید کارشناسی به منظور وصول بهای خدمات و کارشناسی برابر تعرفه مصوب شورای محترم اسلامی شهر و تایید تقاضای آنها باری پاسخگویی واحدهای ذکر شده و همچنین پیگیری وصول چک های بین راهی و ارائه آمار درآمدهای وصول شده و تطبیق با درآمد پیش بینی شده.

- انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می شود و سایر وظایف مربوط به شغل

مدیریت آموزش و پیشگیری

- تهیه و تنظیم طرحههای ایمنی سطوح مختلف به منظور کاهش حریق ها و حوادث

- نظارت بر تجزیه و تحلیل علل حریق ها و حوادث

- مطالعه گزارشات مربوط به بررسی علل حریق و سوانح به منظور راههای جدید و مناسب برای جلوگیری از آتش سوزی و سوانح و بالا بردن سطح ایمنی در جامعه

- تدوین برنامه های آموزشی و نظارت در اجرای آن

- آموزش علمی و عملی افراد با توجه به آخرین متد بین المللی اطفاء حریق و نجات افراد

- همکاری فنی در تهیه و تنظیم دستورالعملهای اضطراری

- ارائه راهکارهای مناسب برای ترویج و اشاعه فرهنگ ایمنی در جامعه

- انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می شود و سایر وظایف مربوط به شغل

معاونت فنی و عملیات

- همکاری با معاون و مدیران سازمان برای تدوین برنامه های استراتژیک و اجرایی سازمان

- بررسی و کنترل کلیه آمار و گزارشهای سوانح و آتش سوزی ها و نظارت بر تجزیه و تحلل علل آنها و گزارش به مدیر علل سازمان

- توجه به ایمنی و سلامت کارکنان تحت سرپرستی و فراهم آوردن تجهیزات انفرادی مناسب و امکانات رفاهی و تدابیر راهبردی در راستای رفع مشکل معیشتی آنها

- نظارت و کنترل بر امر ارزشیابی اجرای عملیات اطفاء و نجات به منظور یافتن نقاط ضعف و اقدام در جهت رفع آنها

- همکاری در امر برنامه ریزی منابع سازمان (انسانی، مالی، تجهیزاتی و نظارت بر استفاده از منابع در حوزه سرپرستی و بررسی کمبودها و مشکلات در مناطق و ایستگاههای عملیاتی و امور ستاد فرماندهی و ارائه پیشنهاد در جهت تامین نیازها و رفع مشکلات و موانع حوزه تحت سرپرستی

- انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می شود و سایر وظایف مربوط به شغل

مرکز ستاد فرماندهی

- آماده نگهداشتن امکانات ارتباطی سازمان

- اطمینان از آمادگی کلیه وسایل و تجهیزات فنی مخابراتی و بیسیم با انجام آزمایشات و بازدیدهای دوره ای

- دریافت کلیه اطلاعات و مکالمات مهم و ارجاع فوری به مقام مافوق جهت اقدام

- نظارت دقیق در گرفتن آدرس محل حادثه یا آتش سوزی و اعزام نیروها از طریق ایستگاه مربوطه

- دریافت گزارشات مختلف و انعکاس موارد مطروحه با واحدهای ذیربط

- نظارت و کنترل بر امر ارزشیابی اجرای عملیات اطفاء و نجات و امداد به منظور یافتن نقاط ضعف و اقدام در جهت رفع آنها

- انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می شود و سایر وظایف مربوط به شغل

رئیس ایستگاه

- شرکت در آموزشهای ضمن خدمت به منظور بالا بردن اطلاعات فنی، حرفه ای، اداری، عقیدتی و دوره های تخصصی

- نظارت و کنتر در حسن اجرای کلیه بخشنامه ا و مصوبات ابلاغ شده سازمان در ایستگاه

- نظارت و کنترل بر اعمال کلیه افراد طبق شرح وظایف و اجرای دقیق مقررات انضباطی و اداری در ایستگاه و محل حادثه و تقاضای تشویق و تنبیه

- اطمینان از آمادگی کلیه پرسنل و تجهیزات تدافعی جهت مقابله با حوادث از طریق شرکت در عملیات و بازدیدهای شبانه و بدون اطلاع

- اطمینان از آمادگی کلیه شیرهای آتش نشانی، پمپها، تابلوها و علامات، پر بودن منابع آب اختصاصی پمپها و نحوه دسترسی به آنها از طریق بازدیدها دوره ای و نگهداری آمار و اطلاعات لازم و ارائه پیشنهادات مورد نیاز

- نظارت و کنترل دقیق بر ماشین آلات و تجهیزات حریق ونجات و غیره که حتماً در هر شیفت تحویل افراد می باشد.

- همکاری و هماهنگی با سایر ایستگاهها در عملیات مشترک

- انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می شود و سایر وظایف مربوط به شغل

فرمانده شیفت

- شرکت در آموزشهای ضمن خدمت به منظور بالا بردن اطلاعات، فنی، حرفه ای، اداری، عقیدتی و دوره های تخصصی

- تحویل ایستگاه و وسایل و تجهیزات و خودروها و دفتر ثبت وقایع به هنگام شروع و در پایان کار با فرمانده شیفت قبل و بعد

- نظارت بر کار عملیاتی افراد و کارهای جاری ایستگاه

- نظارت بر وسائط نقلیه و تجهیزات حریق یا نجات که از هر جهت آماده بهکار باشند

- گزارش آمار افراد و اتومبیهال و تجهیزات کادر حریق یا نجات و تغییرات آن بعد از تحویل شیفت

- نظارت و کنترل بر آزمایش وسایل ارتباطی ایستگاه و بازدید به موقع شیرهای آتش نشانی محدوده

- بررسی کلی محل حادثه، تقسیم کار و اعلام وضعیت حادثه و کمک خواهی از ستاد فرماندهی در صورت لزوم

- اطمینان از اطفاء کامل حریق یا خاتمه عملایت نجات و عدم امکان شعله ور شدن مجدد آن

- انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می شود و سایر وظایف مربوط به شغل

آتش نشانان راننده

- اطمینان از آمادگی فنی وسایل و تجهیزات و سلامت کامل خودروهای آتش نشانی و هدایت آنها به محل حریق یا حادثه

- به کار انداختن وسایل و تجهیزات موتوری از قبیل تلمبه ها ـ کفسازهاـ پودرپاش هاـ مانیتورها و سایر ابزار و تجهیزات

- اقدام فوری در جهت رفع نواقص جزیی وسایل و تجهیزات تحت نظر

- اطمینان از وجود نظم و نظافت کامل وسایل و تجهیزات و خوردو تحویلی

- شرکت در امور نگهبانی، نظافت روزانه و دوره ای به صورت انفرادی و دسته جمعی

- شرکت در عملیات امداد و نجات یا اطفاء حریق با توجه به تقسیم کار و مطابق دستورات مافوق با رعایت نظم و سرعت و مهارت

- شرکت در کلاس های آموزش ضمن خدمت به منظور بالا بردن اطلاعات فنی، حرفه ای و ...

- پاسخگویی به تلفن و مکالمات بی سیم ستاد هماهنگی (فرماندهی) و به صدار در آوردن زنگ و اخذ آدرس کامل محل حادثه و در صورت لزوم برقراری ارتباط با ستاد هماهنگی

- شرح در ورزش گروهی به منظور حفظ و تقویت قدرت بدنی و تندرستی

-استفاده از لباس فرم، نصب اتیکت

- حفظ شئونات زندگی دسته جمعی و رعایت کامل نزاکت و شخصیت حرفه ای در محل کار و حادثه توام با روحیه تعاون و رعایت شعائر مذهبی

- انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می گردد.