نام و نام خانوادگی : ابراهیم بابایی


سال تولد : 

مدرک تحصیلی : 

رزومه کاری :

تماس با مدیرعامل :2474772-0341

آدرس : کرمان -بلوار آزادگان جنب کلانتری 21جنبCNGگاز

تلفن سازمان:2-2474771-0341

نمابر : 2474773 – 0341

ایمیل :